MDT.plRODO

RODO

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest MDT Sp. z o.o. KRS: 0000478430 (adres siedziby: ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, strona internetowa: mdt.pl).
  Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@mdt.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym;
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny info@mdt.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1;
 • MDT Sp. z o.o. przetwarza podane przez osobę dane w celach marketingowych
  na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator wykorzystuje podane przez osobę, której dane dotyczą kanały komunikacji w celach marketingowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające:

- podanie w formularzu adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;

- podanie w formularzu numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego.

Administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach administratora kierowane do tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w przypadku skorzystania z oferty administratora, jest także art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu wycofania wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.
 • Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania (np. obsługa IT, prawna).
 • Osoba, których dane dotyczą ma prawo, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na podstawie przepisów prawa, w tym do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały
  lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi,
  oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
  w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej
  do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem
  a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych ją dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane
  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej
  oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw
  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
{[module_customFormCP_id=2]}

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.Dowiedz się więcej

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia.

Akceptuję