Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344). Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287).

§ 1

 • Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady dokonywania przez Klientów zakupów na odległość sprzętu medycznego, akcesoriów medycznych będących w ofercie Sprzedawcy.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jak również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, jak również do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, z wyjątkiem ściśle określonych logotypów oraz zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu użytych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, należą do MDT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
 • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Sprzedawca – MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478430, NIP: 6762468443, REGON: 122953211, adres e-mail: biuro@mdt.pl;
 • Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.mdt.pl;
 • Klient – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą związaną z usługami medycznymi, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca szczególne uprawnienia do dokonywania zakupów w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w Sklepie Internetowym;
 • Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego www.mdt.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu a także ustalenia i modyfikacja danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 • Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu będący w ofercie handlowej Sprzedawcy mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
 • Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
 • Zapytanie o dostępność – funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi przesłanie pytania o dostępność danego towaru, możliwość jego sprowadzenia i uzyskania innych informacji istotnych dla złożenia zamówienia, jak czas sprowadzenia towaru, jego cena, ilość itd.
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344).

§ 2

 • Usługobiorca/Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca/Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę/Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, która nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletując zamówienie wybiera Towar i dodaje go do „Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”. Przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zamawia Klient może być ograniczona, o czym Klient jest za każdym razem informowany składając zamówienie. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • Klient może skorzystać także z funkcjonalności, o której mowa w §1 pkt 11 nin. Regulaminu (zapytanie o dostępność).

§ 3

 • Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest całkowitą ceną za towar, w tym zawiera podatek VAT. O całkowitej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Klient wybiera formę płatności za zamówione Towary w postaci przelewu na konto Sprzedawcy, którego powinien dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w oparciu o art. 492 kodeksu cywilnego.
 • Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy na zasadzie art. 395 kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy.

§ 4

 • Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Zamówione
 • Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku bądź uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 5

 • Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • W przypadku wady Towaru, Klient jest uprawniony:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Towaru do Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady  Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 • Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie pisemnej.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.
 • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.

§ 6

 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej „Newsletter” sklepu internetowego www.mdt.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep Internetowy w swoim imieniu.
 • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 7

 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 8

 • Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z Portalu oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług, i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego i świadczonych przez Sprzedawcę usług oraz Kupujących, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Checkboxy wymagane różne opcje:

 • Akceptuję regulamin świadczenia usługi i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz przez podmioty trzecie.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, KRS: 0000478430, NIP: 6762468443; REGON: 122953211. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków KRS: 0000478430, NIP: 6762468443; REGON: 122953211, adres e-mail: biuro@mdt.pl i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie ze Sklepu Internetowego w celu prowadzenia marketingu towarów i usług MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i podmiotów trzecich dopasowanych do moich potrzeb i zainteresowań. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Zapoznałam/em się i akceptuję politykę prywatności sklepu internetowego.